معرفی محصول

درب ریلی سردخانه ايراني

توضيح فارسي : شرکت دنا صنعت سرما نصب کننده و نماینده درب های ریلی سرد خانه ای
ترکیه ای است


یخچالهای موجود
هم اكنون وسايل خنك كننده كاربرد وسيعي در زندگي روزمره دارند. علاوه بر يخچال‌هاي خانگي و سردخانه‌ها، خنك كننده‌ها در موارد گوناگون ديگري از جمله وسايل الكترونيكي و صنايع بيوتكنولوژي كاربرد فراواني دارند. همچنين استفاده از يخچال براي خنک نگه‌داشتن مواد غذايي از ضروريات زندگي امروز است. يخچال‌هاي تجاري موجود به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1. سيستم‌هاي تبخير- تراکمي
2. سيستم‌هاي جذبي
3. سيستم‌هاي ترموالکتريک

3-2- سيستم تبخير- تراکمي
در سيکل تبخير-تراکمي ايده‌آل از سيال عامل به عنوان ماده خنک‌کننده براي جذب و باز پس دادن انرژي گرمايي استفاده مي‌شود. انتقال انرژي باعث مي‌شود سيکل تبخير- تراکمي يک محيط بسته را خنک کند. در سيکل تبخير- تراکمي ايده‌آل از هر گونه اتلافي صرف‌نظر مي‌شود. نحوه کار سيکل تبخير- تراکمي در شکل (3-1) ديده مي‌شود. در اين سيکل، سيال عامل به صورت بخار اشباع وارد کمپرسور مي‌شود. هنگاميکه سيال عامل فشرده مي‌شود، دما و فشار آن افزايش مي‌يابد (نقطه 2-1). پس از فشرده شدن سيال وارد چگالنده (Condenser) مي‌شود. در اين قسمت انرژي گرمايي با محيط مبادله مي‌شود که در نتيجه سيال عامل خنک شده و به مايع اشباع تبديل مي‌شود (نقاط 3-2). سپس سيال از درون شير انبساط (Expansion valve) عبور مي‌کند و فشار و حرارت آن در طي يک فرآيند آنتالپي ثابت کاهش مي‌يابد (نقاط 4-3). به دليل کاهش فشار و حرارت، سيال عامل به صورت مخلوطي از مايع و گاز وارد تبخيرکن(Evaporator) مي‌شود. در اين قسمت، سيال به بخار اشباع تبديل شده است و دوباره وارد کمپرسور شده و سيکل تکرار مي‌شود .

قيمت ها:

  ریال

اطلاعات بيشتر :

www.denasanatco.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

8254

دنا صنعت سرما | محصول