معرفی محصول

نگهداری سردخانه های آمونیاکی

توضيح فارسي : کمپرسورھا: ابتدابايدتمام مسيرھاي مکش ورانش باز باشند.سپس برق اصلي کمپرسوررا روي کليد 2درصد از ظرفيت کل قرار مي دھيم تا کمپرسور ابتدا به صورت ستاره راه اندازي شود و پس ازحدود 10 ثانيه که شروع به کار کردابتدابايدتمام مسيرھاي مکش ورانش باز باشند.سپس برق اصلي کمپرسوررا روي کليد 2درصد از ظرفيت کل قرار مي دھيم تا کمپرسور ابتدا به صورت ستاره راه اندازي شود و پس ازحدود 10 ثانيه که شروع به کار کر به طور خودکار به حالت مثلث در مي آيد با چرخاندن کليد سلکتوري ظرفيت کارکرد کمپرسور را به اندازه دلخواه مثلا" 100 درصد مرسانيم. بعد از روشن شدن کمپرسور بايد تمام فشارھا را کنترل نمود و اگر اختلالي در کار کمپرسور يا فشارھا مشاھده شد بايد رفع عيب نمود . براي خاموش کردن کمپرسور ابتدا بايد شيرھاي خروجي مايع مبرد از رسيور به سمت سپراتورھا راببنديم وپس از گذشت چند دقيقه که فشار مکش کاھش يافت در آن لحظه بايد کمپرسور را خاموش کرد. اگر کمپرسور در آن لحظه خاموش نشود کليد کنترل فشار پايين (LPS) عمل کرده کمپرسور را خاموش مي کند وتوسط آژير به ما ھشدار مي دھد که براي راه اندازي مجدد بايد رفع عيب و ھمچنين ري ست کليد را انجام دھيم. اگر اين شير بسته نشود مايع مبرد به سمت سپراتور مي رود و کم کم با افزايش حجم مايع و ھمچنين خنک شدن گاز وتبديل آن بھ مايع ، مايع وارد مسير مکش کمپرسور شود و باعث آسيب به سر سيلندر کمپرسور مي شود.

روش روغن کاري کمپرسور:
ابتدا بايد مقدار روغن موجود در کف کارتر کمپرسور را بازديد کرد که اين کار توسط يک شيشه روئيت که در دو طرف کارتر قرار دارد ميسر است. در صورتي که مقدار روغن کم بود شير مسير مکش کمپرسور را کم کم بسته و شير تغذيه روغن را که در کنار کمپرسور است را باز مي کنيم وبه جاي اينکه کمپرسور از بالا و مايع مکش کند از پائين و روغن را مکش مي کند وھر گاه مقدار روغن درون کارتر به حد کافي رسيد شير مکش روغن را کم کم بسته و مکش کمپرسور را آرام آرام باز مي کنيم و کمپرسور به کار عادي خود ادامه مي دھد.

قيمت ها:

  ریال

اطلاعات بيشتر :

www.denasanatco.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

7186

دنا صنعت سرما | محصول